ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

БРОЈ: 40-1/20

ДАТУМ: 28.5.2020
ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТА

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („СЛ.Гласник РС„ бр.16/2018) и члана 21. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Владимирци („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.22/13),

Комисија за спровођење поступка јавног надметања (лицитације) за давање у закуп пословног простора општине Владимирци, чији је корисник Туристичка организација општине Владимирци, расписује следећи:

Туристичка организација општине Владимирци даје у закуп пословни простор за обављање угоститељских услуга, који је у јавној својини општине Владимирци а чији је корисник Туристичка организација општине Владимирци и то:

ЛОКАЦИЈА:

1.СРЦ Владимирци – пливачки базен

– Монтажни објекти бр.1 и бр.2 површине 12 м2, са коришћењем летње баште и инвентара (20 столова и 80 столица).

  1. Почетна цена 6.000,00 дин. по метру квадратном, за један месец закупа.
  2. Издавање у закуп наведеног пословног простора обавиће се путем јавног надметања (лицитације).
  3. Право учешћа на огласу имају правна лица и предузетници који се баве угоститељством.
  4. Сва заинтересована лица, лично или путем овлашћеног заступника могу учествовати на јавном надметању.
  5. Јавни оглас биће објављен у листу “Глас Тамнаве“ Уб и на сајту Туристичке организације општине Владимирци (www.tovladimirci.rs).
  6. Заинтересована лица могу погледати пословни простор који се даје у закуп, у време трајања јавног оглашавања сваког радног дана од 10 до 12 часова.
  7. Пријаве за јавно надметање примају се од 04.06.2020.год. до 12.06.2020.год. до 12 часова, предајом на писарницу Туристичке организације општине Владимирци, Светог Саве 33, други спрат. Пријава се доставља комисији за спровођење поступака јавног надметања (лицитације) за давање у закуп пословног простора за обављање угоститељских услуга на Базенима у Владимирцима.
  8. Учесници су дужни да пре почетка јавног надметања (лицитације) доставе Пријаву која треба да садржи:

– ПРИЈАВУ ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ СА ПОДАЦИМА О ПОНУЂАЧУ, ЗАСТУПНИКУ УЧЕСНИКА СА ОСНОВНИМ ЛИЧНИМ ПОДАЦИМА И ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ.

– оригинал или оверену фотокопију решења о упису предузетника, односно правног лица у регистар АПР

– оверена копија решења о ПИБ-у

– доказ о уплати депозита у висини од 20% од укупне месечне закупнине по почетној цени за пословни простор пре почетка надметања на текући рачун број 840-745151843-03, позив на број 53-112 модел 97  ,

– решење из АПР о упису овлашћеног лица, односно заступника које ће учествовати на лицитацији, не старије од 5(пет) дана на дан подношења пријаве, која ће бити проверавана увидом у регистар АПР.

– меница и менично овлашћење

– доказ да се предузетник или правно лице бави угоститељским послом најмање 5 (пет) година у континуитету без блокаде рачуна до датума подношења пријаве за јавно надметање (лицитације),

– Доказ (Уговор) о сарадњи са Апатинском пиваром, Апатин д.о.о. и спровођења дистрибуције њиховог програма пића.

– Доказ (Уговор) о досадашњим закупима простора за одржавање културно забавних манифестација.

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ НА АДРЕСУ:

Турситичка организација општине Владимирци

(пријава за јавни позив за давање у закуп пословног простора на СРЦ Базени Владимирци)

Улица Светог Саве 33

ВЛАДИМИРЦИ

Предузетник или правно лице које испуњава квалификационе услове достављеном исправном конкурсном документцијом и највећом понуђеном ценом на јавном надметању (лицитацији) о закупу простора на СРЦ Базени Владимирци биће у обавези да у року од три дана изврши уплату износа лицитиране понуде закупа за целокупни период од два месеца и 15(петнаест)дана .

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде не могу учествовати у поступку јавног надметања.

Заинтересованом предузетнику или правном  лицу  које је излицитирало пословни простор положен депозит ће бити урачунат у цену закупа, а осталим учесницима ће бити враћен.

У случају одустајања од закупа, предузетнику  или правном  лицу  које је излицитирало пословни простор, депозит се не враћа.

Предузетник или правно лице које је излицитирало пословни простор дужно је да у року од 2(два) дана од дана достављања закључка о прихватању лицитације, закључи уговор о закупу и изврши уплату закупнине.

Јавно надметање ће се одржати у просторијама Туристичке организације општине Владимирци, ул. Светог Саве бр.33, други спрат дана 12. 06. 2020.год у 13:00 часова.

Најмањи износ за који се може повећавати лицитирани износи 2.000,00 динара (лицитациони корак).

Објекти ће бити издати предузетнику или правном лицу који понуде највећи износ закупнине.

Пословни простор се издаје у виђеном стању, трошкове довођења пословног простора у употребно стање сноси будући закупац-без права надокнаде.

Пословни простор се издаје од 15.06.2020.године до 31.08.2020.године, а што ће бити дефинисано уговором о закупу.

Трошкове употребе електричне енергије закупци ће плаћати паушално у договору са управом Базена а на основу месечне потрошње електричне енергије.

У колико подносилац понуде који је одлуком комисије изабран као најповољнији понуђач, у остављеном року од 3(три)дана од дана пријема одлуке о избору не уплати потребна средства-износ целокупне закупнине сматра се да је одустао од понуде.

У том случају комисија ће предметне објекте понудити следећем најповољнијем понуђачу уколико исти није члан породице лица из претходног става, односно правно лице чији је оснивач или ће предметне објекте поново огласити.

За све додатне информације заинтересовани се могу јавити на: office@tovladimirci.rs или на телефон 064/80 525 80.

ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Тамара Обреновић с.р.

(дипл. правник)